Ла Мама музичка и вокална работилница

LaMama Music and vocal workshop

Музичка и вокална работилница / Music and vocal Workshop

Ла Мама кантата работилницата ќе биде спроведена како културна и музичка размена во која музичкиот режисер на Ла Мама кантата, Крис Кукул, ќе предава вокални техники и вежби со актерите во Кантата и учесниците во работилницата. Од учесниците бараме да го споделат своето знаење за локалната музика и обичаи. Во Ла Мама кантата работилницата поканети се да учествуваат студенти, актери, музичари, пејачи и театарски ентузијасти. Вокалната работилница ќе ја истражува музиката, ритамот и хармонијата што можат да пренесат приказна и емоција, кои ги преминуваат културните граници. Ла Мама е посветена на уметничко експериментирање, а ние со нетрпение чекаме да ја споделиме нашата работа и идеи со учесниците во манифестацијата на интеркултурен дух и разбирање со кои се одликува Ла Мама.

The La MaMa Cantata Workshop will be conducted as a cultural and musical exchange in which La MaMa Cantata musical director, Kris Kukul will teach vocal techniques and exercises with the Cantata cast and workshop participants. We ask that participants share their own knowledge of local music and customs. The La MaMa Cantata Workshop welcomes students, actors, musicians, singers, and theatre enthusiasts to attend.  The vocal workshop will explore music, rhythm, and harmony that can convey story and emotion that crosses cultural boundaries. La MaMa is dedicated to artistic experimentation, and we look forward to sharing our work and ideas with participants in a manifestation of La MaMa’s intercultural spirit and understanding.

20.09.2014 сабота/saturday 12:00 МКЦ/YCC