Работилница за современ танц – Тело & ум

Contamporary dance workshop - Body & Мind

Работилница / Workshop

Работилницата ќе се базира на истражување на врската помеѓу телото, неговите можности и умот. Колку свесно можеме да влеземе во движењето? Кое движење е умствено? Дали воопшто постои такво?

The workshop will be based on research of the connection between body, its capabilities and mind. How conscious should we be in order to start the movement? What movement is intellectual? Does such a movement even exist?

22.09.- 24.09. 11-14h  работилница / workshop 
презентација/presentation:
24.09. среда/wednesday  13:00h Сцена Зебра/Zebra Stage